Chuyển hướng đến các trang khác nhau cho các sản phẩm khác nhau sau khi thanh toán mà không cần plugin

Hi anh em, nay mình gặp 1 case cũng khá vui mà trước giờ mình chưa từ gặp cụ thể như sau:

Khách hàng yêu cầu khi đơn hàng có sản phẩm chỉ định thì sau khi order thì nó cần được chuyển đến form thông tin tương ứng.

Giải thích: tức là đơn hàng A sẽ chuyển đến form A và đơn hàng B sẽ chuyển đến form B sau khi thanh toán.

Bên là code xử lý case này, anh em thêm nó vào file functions.php là done nhé!

// Thêm hành động vào 'template_redirect' với hàm 'bunnywp_different_thank_you_pages_for_different_products'
add_action('template_redirect', 'bunnywp_different_thank_you_pages_for_different_products');

// Hàm này được sử dụng để chuyển hướng người dùng đến các trang cảm ơn khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm đã mua
function bunnywp_different_thank_you_pages_for_different_products() {
  // Kiểm tra xem endpoint có phải là 'order-received' và key có tồn tại không
  if (!is_wc_endpoint_url('order-received') || empty($_GET['key'])) {
    return;
  }

  // Lấy ID đơn hàng bằng cách sử dụng key
  $order_id = wc_get_order_id_by_order_key($_GET['key']);
  // Lấy thông tin đơn hàng
  $order = wc_get_order($order_id);

  // Duyệt qua các sản phẩm trong đơn hàng
  foreach ($order->get_items() as $item) {
    // Nếu ID sản phẩm là 6868, chuyển hướng người dùng đến URL thứ nhất
    if ($item['product_id'] == 6868) {
      wp_redirect('your first URL here'); 
      exit;
    }

    // Nếu ID sản phẩm là 6869, chuyển hướng người dùng đến URL thứ nhất
    if ($item['product_id'] == 6869) {
      wp_redirect('your first URL here'); 
      exit;
    }
  }
}

Discuss